Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  

Huurvoorwaarden

Artikel 1

De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. BoerenSolex wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Voordat de huurder op pad gaat heeft deze uitleg gekregen en een proefrit op het erf gemaakt.

Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. Voor 6 solexen of meer € 250,- minder dan 6 solexen € 100,-.
Tevens dient één van de huurders een (kopie)legitimatiebewijs achter te laten.


Artikel 2

a) De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan BoerenSolex voldoen.
b) Schade toegebracht aan de solex of veroorzaakt aan derden dient per direct gemeld te worden aan BoerenSolex.
c) Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs of rijbewijs.


Artikel 3

BoerenSolex is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van BoerenSolex op aanvullende schadevergoeding.


Artikel 4

BoerenSolex is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen.


Artikel 5

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door BoerenSolex niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.


Artikel 6

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Een oldtimersolex is tenslotte geen crossbrommertje.


Artikel 7

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.


Artikel 8

Bij het eerder retourneren van de solex geldt geen restitutie. Bij latere terug bezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.


Artikel 9

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en de Algemene Plaatselijke Verordening is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank voorafgaand en tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.


Artikel 10

Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. BoerenSolex is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Alcoholgebruik of onverantwoordelijk rijgedrag is niet toegestaan, bedenk dat u daarmee een beroep op uw eigen WA verzekering en de WA verzekering die u geniet tijdens het besturen van de Solex in gevaar brengt. De Solexverhuur is inclusief brandstof, service en de WA verzekering zoals die wettelijk verplicht is voor deelname aan het verkeer met een gehuurde snorfiets.


Artikel 11

Vooraf aan de tocht dient de huurder schriftelijk te verklaren kennis te hebben genomen van deze verhuurvoorwaarden en in het bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs om een solex te mogen besturen.


Artikel 12

Bij slecht weer mag het solex rijden zonder kosten worden geannuleerd, het moet natuurlijk wel leuk blijven voor onze gasten. BoerenSolex bepaalt op de dag van het uitstapje, in overleg of de solextocht wel of niet door kan gaan. Als onder bepaalde weersomstandigheden de veiligheid in het geding komt,- zulks naar oordeel van de verhuurder-, heeft deze het recht de tocht zonder kosten wederzijds te annuleren.

 

Artikel 13

In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn er uitgebreidere regels m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens tot stand gekomen. Omdat wij het als BoerenSolex belangrijk vinden dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan, willen wij via dit artikel toestemming vragen voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens. Door het ondertekenen van het reserveringsformulier of  het formulier huurvoorwaarden geef je toestemming voor het plaatsen van jouw naam en foto op de website van BoerenSolex. Het gebruiken van jouw naam en foto voor promotiedoeleinden van BoerenSolex op (online) media zoals facebook. Deze persoonsgegevens zullen maximaal 1 jaar bewaard worden. Uiteraard kun je ons altijd om wijziging of verwijdering van je gegevens vragen, via info@boerensolex.nl.


Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee en ga niet met je nieuwste kleding of schoenen op pad.

Huurvoorwaarden vastgesteld en van toepassing met ingang van 1 januari 2019